Radny Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy

Rada Dzielnicy Śródmieście

Członek Komisji:

  • Doraźnej ds. ograniczenia negatywnego wpływ hałasu emitowanego przez lokale gastronomiczne i rozrywkowe – Przewodniczący Komisji
  • Mieszkaniowej – Wiceprzewodniczący Komisji
  • Ładu Przestrzennego, Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej